Privacyverklaring Laura Rutten, praktijk voor Analytische Tekentherapie en Coaching.
Bij het verlenen van diensten in mijn praktijk verwerk ik persoonsgegevens. Om je te informeren hoe ik met jouw persoonsgegevens omga, heb ik deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke
De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Laura Rutten

Nieuwe Vlissingseweg 594

4335JS Middelburg

06-21274837

imagelaura@hotmail.com

Verkrijgen van persoonsgegevens
Indien je gebruikmaakt van mijn diensten maak ik gebruik van jouw persoonsgegevens om je deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via mijn website, via e-mail, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat ik jouw persoonsgegevens verkrijg via derden in het kader van een begeleidingstraject.

Persoonsgegevens
Laura Rutten verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
NAW-gegevens.
Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer.
Gegevens die je hebt ingevuld op schrift of een online-inschrijfformulier.
Gespreksverslagen in de vorm van aantekeningen.
Inhoud van communicatie via mail en telefoon.

Doeleinden
Laura Rutten verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
Het onderhouden van contact.
Het bieden van een persoonlijk therapie- en/of coachtraject en/of training.
Een goede en efficiënte dienstverlening.
Beheer van het cliëntenbestand.
Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning.
Rapporteren aan opdrachtgevers indien van toepassing.
Facturering.
Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen.
Nakoming van wettelijke verplichtingen.
Het voeren van geschillen.

Waarop is de verwerking gebaseerd
Je persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met jou met betrekking tot de therapie, het coachtraject of een training. Ook kunnen je persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.

Tevens verwerk ik persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:
De verbetering van mijn diensten.
De bescherming van mijn financiële belangen.
Beveiliging en beheer van mijn systemen.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden
In het kader van mijn dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruikgemaakt worden van diensten van derden:
Een incassobureau.
In het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.

Verstrekking aan derden met toestemming
Alleen indien van toepassing en na jouw schriftelijk akkoord verstrek ik persoonsgegevens aan je werkgever, huisarts, bedrijfsarts, scholen, Veilig Thuis of andere hulpverleners, coaches en therapeuten. Eventuele rapportages worden eerst door jou gelezen en akkoord bevonden.
Intervisie met collega’s is enkel geanonimiseerd.

Voor recensies op mijn website vraag ik via het evaluatieformulier tevoren toestemming. Indien je toestemming geeft, kun je tevens aangeven of je dit anoniem wilt, of op welke wijze ik naar je mag verwijzen.

Hoe lang ik je gegevens bewaar
Je persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat je persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.
Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat ik mij moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Jouw rechten
Je hebt het recht om mij een verzoek te doen tot inzage van je persoonsgegevens. Na ontvangst van je verzoek ontvang je binnen 1 maand een overzicht van jouw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kun je verzoeken je gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Mijn persoonlijke aantekeningen vallen buiten het inzagerecht. Wel mag je op elk moment mij verzoeken mijn aantekeningen over jouw traject te wissen.

Ook kun je mij verzoeken om overdracht van jouw persoonsgegevens of je kunt bezwaar aantekenen tegen de verwerking van je persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van je persoonsgegevens kun je sturen naar:
Laura Rutten

imagelaura@hotmail.com
Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, laat dit dan vooral aan mij weten. Mocht je er met mij niet uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door mij worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op deze website gepubliceerd. Ik raad je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.
Gewijzigd 2020.